รายการดีๆ มีสาระฯ นำเสนอทาง ททบ.5 โดยยึดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงฯ

รายการดีมีสาระฯ นำเสนอทาง ททบ.5 โดยยึดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงฯปราชญ์ชาวบ้าน ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับแนวคิด การพึ่งพาตนเองตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตามหลักการ “เกษตรทฤษฎีใหม่”

กองนโยบายเทคโนโลยีเพื่อการเกษตรและเกษตรกรรมยั่งยืน สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้คัดเลือกปราชญ์ชาวบ้าน เพื่อมาถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับแนวคิด การพึ่งพาตนเองตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงบุคคลต้นแบบเป็นผู้มีประสบการณ์ มีความรู้จริงรู้ลึก และนำความรู้มาประยุกต์ใช้กับตนเอง และ ครัวเรือน จนประสบความสำเร็จ ในการทำการเกษตร เป็นตัวอย่างในการดำเนินชีวิต และสร้างแรงบันดาลใจในการดำเนินชีวิตให้กับเกษตรกรที่มีความต้องการดำเนินชีวิตตามหลักการพึ่งพาตนเอง ตามหลักการ “เกษตรทฤษฎีใหม่” เช่น

ในภาพอาจจะมี 2 คน, ข้อความนายคำพันธ์ เหล่าวงษี ศูนย์เรียนรู้เกษตรกรรมยั่งยืนชุมชน อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม

 

ในภาพอาจจะมี 2 คน, ข้อความ
นายจักรภฤต บรรเจิดกิจ ศูนย์กสิกรรมมธรรมชาติเพื่อขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ในภาพอาจจะมี 2 คน, ข้อความนายธีระ วงษ์เจริญ ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติโป่งแรด (ศปร.) อ.เมือง จ.จันทบุรี

 

ในภาพอาจจะมี 2 คน, ข้อความ
นายบุญส่ง มาตขาว ศูนย์ปราชญ์ชาวบ้านนายบุญส่ง มาตขาว อ.กุดชุม จ.ยโสธร

 

ในภาพอาจจะมี 2 คน, ข้อความ
นายพัฒน์ อภัยมูล ปราชญ์เกษตรอินทรีย์แห่งบ้านแม่ทา อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่

 

ในภาพอาจจะมี 2 คน, เครา และข้อความ
นายมโน ชำนาญกิจ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีเกษตรกรรมธรรมชาติไทย อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช

 

ในภาพอาจจะมี 2 คน, ข้อความ
นายสุพจน์ โคกมณี ศูนย์เรียนรู้การดำรงชีวิตเกษตรพอเพียง อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์

 

ติดตามรับชมได้ในรายการเกษตรสนามเป้า ทาง ททบ. 5
ชมย้อนหลัง ใน youtube และ กองนโยบายเทคโนโลยีเพื่อการเกษตรและเกษตรกรรมยั่งยืน สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ https://www.opsmoac.go.th/sustainable_agri-home

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*