Travel news

การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในปี 2016ผู้บริโภคในปัจจุบันเข้าใจความหมายของการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนมากเพ

April 25, 2016 Manachai Thammaraj 0

การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในปี 2016ผู้บริโภคในปัจจุบันเข้าใจความหมายของการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนมากเพียงใด กรุงเทพฯ,20 เมษายน 2559–เพื่อแสดงถึงการตระหนักถึงความสำคัญของวันคุ้มครองโลกหรือ Earth Day 2016Booking.comผู้นำระดับโลกที่ทำหน้าที่เป็นสื่อกลางระหว่างผู้เดินทางกับตัวเลือกที่พักที่ยอดเยี่ยมและหลากหลายได้เปิดเผยผลจากรายงานการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ที่จัดทำทั่วโลก ซึ่งประกอบด้วยหัวข้อน่าสนใจมากมาย เช่น ‘การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน’ มีความหมายเช่นไรต่อผู้บริโภค ภาพลักษณ์ของที่พักแบบอย่างยั่งยืนในสายตาผู้บริโภค และในอนาคตมีสิ่งใดบ้างรองรับผู้เดินทางที่ตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อม การท่องเที่ยวสีเขียวหมายถึงอะไร? ผู้เข้าร่วมการสำรวจจากทั่วโลกเพียงร้อยละ 42 เท่านั้นที่กล่าวว่าพวกเขาเป็นผู้เดินทางซึ่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน โดยผู้เดินทางชาวจีนร้อยละ72มีความเห็นว่าตนท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ส่วนชาวญี่ปุ่นนั้นอยู่ที่ร้อยละ 25ผลการสำรวจยังแสดงให้เห็นว่าผู้บริโภคมีความเข้าใจที่แตกต่างกันต่อคำว่า ‘การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน’ โดยผู้เข้าร่วมการสำรวจมากกว่าครึ่ง (ร้อยละ 56) เห็นว่าการเข้าพักที่ที่พักที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมคือการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน และมากกว่า 2 ใน 3 ของผู้เข้าร่วมการสำรวจยืนยันว่าพวกเขามีโอกาสที่จะเลือกจองที่พักหากทราบว่าที่พักดังกล่าวเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม อย่างไรก็ตาม ผู้เดินทางจากทั่วโลกเกือบสองในสาม (ร้อยละ […]