จังหวัดปทุมธานี เมืองตลาดของประเทศไทย ก้าวสู่ตลาดโลก” Pathum Thani Market 4.0″

จังหวัดปทุมธานี เมืองตลาดของประเทศไทย ก้าวสู่ตลาดโลก” Pathum Thani Market 4.0″

เมื่อวันอังคารที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2562 ที่ผ่านมา นายชาธิป รุจนเสรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี และนางชไมพร ขวัญทอง พาณิชย์จังหวัดปทุมธานี ได้นำคณะสื่อมวลชนลงพื้นที่สำรวจตลาดเมืองปทุมธานีถึง4 ตลาดดัง ตามโครงการ “เมืองตลาดของประเทศไทย สู่ตลาดโลก” Pathum Thani Market 4.0 ได้นำคณะสื่อมวลชนทุกแขนงได้ไปเยี่ยมชมตลาดที่เข้าร่วมโครงการดังกล่าว โดยมีคณะทีมผู้บริหารของตลาดให้การต้อนรับและให้ข้อมูลส่วนต่างๆ ของตลาดอย่างพร้อมเพรียงและบรรลุจุดมุ่งหมายของโครงการฯ

จังหวัดปทุมธานี เป็นที่ตั้งของตลาดส่งออกสินค้าอาหาร และสินค้าการเกษตรระดับประเทศรวมทั้งสินค้าอุปโภคบริโภคทั่วไป โดยมีตลาดขนาดใหญ่ๆ เพื่อรองรับสินค้านำเข้าจำหน่ายจากเกษตรกร ผู้ผลิตจากทั่วประเทศ ซึ่งเป็นตลาดที่ได้มาตรฐานสากล ที่มีมากกว่า 20 แห่ง ทั้งตลาดค้าส่ง ค้าปลีก ตลาดเชิงท่องเที่ยวและอนุรักษ์ พร้อมทั้งยังมีคลังสินค้าขนาดใหญ่ที่สามารถจัดเก็บสินค้าเพื่อรอจำหน่ายและส่งออก ซึ่งตลาดที่มีมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับในจังหวัดปทุมธานี

นายชาธิป รุจนเสรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วย นางชไมพร ขวัญทอง พาณิชย์จังหวัดปทุมธานี ได้นำคณะสื่อมวลชนเข้าเยี่ยมชมตลาดที่เข้าร่วมโครงการ “เมืองตลาดของประเทศไทย สู่ตลาดโลก” Pathum Thani Market 4.0” โดยมีคณะทีมผู้บริหารของแต่ละตลาดได้ให้การต้อนรับและให้ข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับตลาดแต่ละจุด รวมทั้งไฮท์ไลน์ของดีที่ไม่ควรพลาดของแต่ละแห่ง ซึ่งในการลงพื้นที่ครั้งนี้ ทางคณะฯได้เข้าเยี่ยมชม ตลาดหลักๆของจังหวัดปทุมธานี ทั้งหมด 4 ตลาดได้แก่

1.ตลาดไอยรา
2.ตลาดไท
3.ตลาดสี่มุมเมือง
4.ตลาดรังสิต

ซึ่งแต่ละตลาดจะมีจุดเด่น ที่แตกต่างกันชัดเจน และเป็นตลาดที่เรียกได้ว่าเป็นตลาดที่มีคุณภาพ ที่มีวิธีการบริหารจัดการได้อย่างเป็นระบบรวมถึงการควบคุมราคาสินค้าให้เป็นไปตามราคาที่ควรจะเป็นและตามกระทรวงพาณิชย์กำหนด เพราะเหตุนี้เองจึงทำให้มีผู้ค้ามาแวะเวียนขนถ่ายสินค้าตลอด 24 ชม. เรียกได้ว่า ตลาดเหล่านี้ เป็นตลาด ตัวอย่างของประเทศเลยทีเดียว

นายชาธิป รุจนเสรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี กล่าวถึงโครงการนี้ว่า

“อย่างที่ทราบกันดีว่า จังหวัดปทุมธานี เป็นจังหวัดที่มีความสำคัญด้านเศรษฐกิจการค้า และอุตสาหกรรมมาอย่างช้านาน เพราะเป็นที่รวบรวมสินค้าจากทั่วประเทศ เพื่อจำหน่ายทั้งภายในประเทศ และส่งออกไปต่างประเทศ ด้วยทำเลที่ตั้งบวกกับการคมนาคมขนส่งที่สะดวกรวดเร็วและยังเป็นจุด เชื่อมโยงได้ทุกภูมิภาคของประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นทางบก ทางน้ำ หรือทางอากาศ จังหวัดปทุมธานีได้นำจุดแข็งแหล่านี้มาผลักดัน ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาเพื่อต่อยอดให้เป็นโครงการเพื่อพัฒนาศักยภาพเมืองตลาดจังหวัดปทุมธานี เพื่อให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จึงได้กำหนดให้มีการขับเคลื่อน โดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดปทุมธานี วิสัยทัศน์ ปทุมธานี
“เมืองตลาดของประเทศไทย สู่ตลาดโลก” (Pathum Thani Market 4.0) ตลาดไทยสู่ตลาดโลกเพื่อให้เป็นเมืองสิ่งแวดล้อม แหล่งรวมอาหาร ที่สะอาด และปลอดภัย เป็นแหล่งท่องเที่ยวเรียนรู้ รวมถึงการพักผ่อนหย่อนใจของนักท่องเที่ยวในประเทศและต่างประเทศ จังหวัดปทุมธานียังมุ่งมั่นส่งเสริมและพัฒนาภาคอุตสาหกรรมด้านตลาดส่งออกสินค้าอาหาร และการเกษตร ที่เป็นฐานส่งออกหลักของประเทศอย่างต่อเนื่อง ในปัจจุบัน เพื่อก้าวสู่เป้าหมายในอนาคตต่อไปครับ”

ด้านนางชไมพร ขวัญทอง พาณิชย์จังหวัดปทุมธานี กล่าวถึงโครงการนี้ว่า

“วัตถุประสงค์หลักเพื่อประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์สินค้าและบริการ ด้วยศักยภาพที่โดดเด่นของตลาดจังหวัดปทุมธานี การขยายช่องทางการตลาด และเป็นการสร้างโอกาสทางการค้ารวมไปถึงการพัฒนาขีดความสามารถทางการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการในจังหวัดปทุมธานี เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของจังหวัดในการผลักดันให้สินค้าและบริการ ได้มีคุณภาพ มีการสร้างมูลคาเพิ่ม และเป็นการยกระดับตลาดให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของประเทศอีกด้วย ทั้งยังเป็นการตอบสนองนโยบายหลักของกระทรวงพาณิชย์ ที่ให้ความสำคัญกับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในทุกระดับ การสร้างรายได้ เป็นศูนย์กลางทางการค้าสมัยใหม่ ตอบสนองความต้องการของลูกค้าในยุคดิจิทัล ภายใต้วิสัยทัศน์ในการพัฒนาเศรษฐกิจด้วยการขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ของจังหวัดปทุมธานี การเปลี่ยนจากโลกยุคเดิมสู่ยุค “ไทยแลนด์ 4.0” จึงมีวาระสำคัญของจังหวัด เรื่อง ปทุมธานีมาเก็ต 4.0 (ปทุมธานีเมืองตลาดของประเทศไทย สู่ตลาดโลก) ภายใต้แนวคิด “Pathum Thani Quality 2019” ให้เกิดขึ้นซึ่งเป็นการส่งเสริมและสนับสนุน ผู้ประกอบการจากตลาดชั้นนำในจังหวัดปทุมธานีกว่า 20 ตลาด โดยส่งเสริมให้ผู้ประกอบการได้รู้จักการใช้เทคโนโลยีให้เกิดการขับเคลื่อนนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ เพื่อผลักดันสู่การพัฒนาสินค้าของผู้ประกอบการด้านตลาดในจังหวัดปทุมธานีให้ก้าวไปสู่ตลาดโลก อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวทางด้านวัฒนธรรม อาหาร สินค้าเกษตร ของจังหวัดปทุมธานี ให้เป็นที่รู้จักเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติให้มาท่องเที่ยวในประเทศไทยเพิ่มมากอีกด้วย

นายชาธิป รุจนเสรี รองผู้ว่าราชการจังหวัด นางชไมพร ขวัญทอง พาณิชย์จังหวัดปทุมธานี ได้นำสื่อมวลชนเยี่ยมชมตลาด

จุดที่ 1 ได้แก่ ตลาดไอยรา ในการเยี่ยมชมครั้งนี้มี นางสาววัจรินทร์ เดชเทวัญดำรง ตำแหน่ง กรรมการบริหาร, นายทศพล ปิยะศิริพนธ์ ตำแหน่งกรรมการบริหาร/ผู้จัดการ ร่วมแนะนำ ตลาดพร้อมกับในคณะสื่อมวลชนนำชมตลาด

ตลาดไอยรา เป็นศูนย์กระจายผลไม้นำเข้า และส่งออกรวมทั้งอาหารทะเล เป็นตลาดย่านคลองหลวงปทุมธานี บนพื้นที่กว่า 50 ไร่ เป็นศูนย์กลางกระจายผลไม้นำเข้าและส่งออกรวมทั้งอาหารทะเล มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบวงจร รวมทั้งบริการคลังสินค้าห้องเย็นสำหรับเก็บผลไม้ที่ทันสมัย ให้คงความสดใหม่ และเก็บรักษาได้ยาวนานมีการควบคุมตรวจสอบคุณภาพอาหารและเข้าร่วมโครงการต่างๆ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภค มีร้านค้าปลีกผลไม้นำเข้าส่งออกแบบคัดเกรดพรีเมี่ยม มีบริการอาหารสดพร้อมปรุง มีจุดปรุงอาหารให้บริการ ที่สะดวกและทันสมัย นอกจากนี้ ตลาดไอยรายังจัดให้มีเทศกาลอาหารแบบบุฟเฟ่ต์ เพื่อเป็นการกระตุ้นยอดขายให้กับผู้ประกอบการในตลาดด้วย ตลาดไอยรา ถือเป็นตลาดที่มีทำเลทองอีกหนึ่งแห่งของตลาดในจังหวัดปทุมธานี หลายคนคงได้ยินว่า ตลาดไอยราเป็นแหล่งที่มีการค้าขายเกี่ยวผลไม้ที่ใหญ่ของประเทศไทย แต่ตลาดไอยรามีมากกว่าผลไม้ นั้นคือ อาหารที่สด ใหม่ และสะอาดทุกๆวัน ตลาดไอยราเป็นตลาดที่ได้มาตรฐานรับรองของกระทรวงพาณิชย์ และยังได้มืออาชีพมาบริหารรวมถึง ความซื่อสัตย์สุจริตของพ่อค้าแม่ค้าเช่นเอารัดเอาเปรียบลูกค้าไม่ว่าจะเป็นเรื่องตราชั่งที่ได้มาตรฐาน สินค้าที่สดใหม่ และสะอาด ตลาดไอยราเป็นอีกหนึ่งตลาดที่ตอบโจทย์ตลาดโลกบวกกับความพร้อมที่ครบครันในเรื่องของสิ่งอำนวยความสะดวกที่สามารถรองรับการนำเข้าและส่งออกได้อย่างลงตัวที่สุด

จุดเด่นของตลาดไอยรา
1.เป็นศูนย์กระจายผลไม้นำเข้า และส่งออกรวมทั้งอาหารทะเลที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย
2.การคมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว
3.ได้มาตรฐานรองรับจากกระทรวงพาณิชย์
4.สินค้าทุกชนิดสด สะอาดปลอดภัย
5.ตั้งอยู่บนทำเลทอง
6.มีกิจกรรมพิเศษส่งเสริมการขายทั้งปี

จุดที่ 2 ตลาดไท โดยมี คุณอดิศร์ ภัทรประสิทธิ์ ผู้อำนวยการฝ่ายการค้า บริษัท ไทย แอ็กโกร เอ็กซเชนจ์ จำกัดให้การต้อนรับพาคณะฯ และพาเยี่ยมชมพร้อมให้ข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารตลาด

ตลาดไท ถือเป็นตลาดกลางค้าส่งสินค้าเกษตรแบบครบวงจรที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอาเซียน ตั้งอยู่บนถนนพหลโยธิน กม. 42 อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี บนเนื้อที่ 542 ไร่ ซึ่งเป็นจุดศูนย์กลางของประเทศไทย จึงทำให้ผู้ที่มาใช้บริการสามารถเข้าสู่ตลาดไทได้อย่างสะดวกสบายหลากหลายเส้นทาง ตลาดไทเป็นแหล่งรวบรวม กระจายสินค้าทางการเกษตรทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศ ตลาดไทมีชื่อเสียงมานานรวมถึงได้รับความเชื่อถือในภาคธุรกิจการการค้า การลงทุน ทั้งยังเป็นตลาดสินค้าการเกษตรใหญ่ที่สุดในประเทศและในกลุ่มประเทศเออีซีเลยทีเดียว ด้วยเพราะตลาดไทมีทั้งตลาดค้าปลีก และค้าส่ง สินค้าทางการเกษตรหลากหลายชนิด ไม่ว่าจะเป็น ผัก และผลไม้ไทย ผลไม้จากต่างประเทศ ผักปลอดภัยจากสารพิษ (GAP) ผักทั่วไป เนื้อสัตว์ ปลาน้ำจืด อาหารทะเล พืชไร่ ข้าวสาร ดอกไม้นานาชนิด และต้นไม้ประดับ หรือแม้แต่สินค้าไอที อุปกรณ์ประดับยนต์ และสินค้าอื่นๆ อีกมากมาย ส่งผลให้ตลาดไทเป็นตลาดกลางค้าส่งสินค้าเกษตรครบวงจรใหญ่ที่สุดในอาเซียน ความโดดเด่นอีกอย่างของตลาดไท คือ จะแบ่งพื้นที่ออกทั้งหมด 21 ตลาดย่อยเป็นโซนๆ เพื่ออำนวยความสะดวกให้ลูกค้าสามารถหาซื้อสินค้า และผลผลิตทางการเกษตรได้ง่ายและสะดวกไม่เสียเวลา ด้วยราคาที่เป็นธรรมและได้มาตรฐาน เรียกได้ว่าซื้อขายสินค้าในที่เดียวครบทุกประเภท ตลอด 24 ชั่วโมง

จุดเด่นของตลาดไท
1.มีอาณาเขตที่กว้างใหญ่ถึงเนื้อที่ 542 ไร่
2.การคมนาคมที่สะดวก รวดเร็ดจากหลายจุดเชื่อต่อ
3.มีขนาดใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอาเซียน
4.เป็นตลาดค้าปลีก- ส่งแบบครบวงจรมีสินค้าครยวงจร
5.แบ่งเป็นโซนๆของแต่ละประเภทสินค้า อุปโภค บริโภค
6.ได้มาตรฐานรองรับจากกระทรวงพาณิชย์

จุดที่ 3 ตลาดสี่มุมเมือง บริหารโดยดร.จรูญ ชำนาญไพร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการกลุ่มงานบริหารตลาด และสายงานเครือข่ายเกษตรกร บริษัท ดอนเมืองพัฒนา จำกัด พร้อมทีมงานผู้บริหารกลุ่มงานบริหารตลาดสี่มุมเมือง ให้การต้อนรับคณะฯและ พาเยี่ยมชมตลาดสี่มุมเมืองพร้อมให้ข้อมูลเกี่ยวกับตลาด

ตลาดสี่มุมเมือง หรือเรียกอีกชื่อว่า “ตลาดกลางค้าส่งสี่มุมเมือง” เป็นตลาดกลางการค้าและศูนย์กระจายสินค้าทางการเกษตรระดับประเทศ ได้ผ่านการรับรองให้เป็นการตลาดสดน่าซื้อ ของจังหวัดปทุมธานี ตั้งอยู่ซอย 77 ถนนพหลโยธิน ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี มีลูกค้าหมุนเวียนมาจับจ่ายสินค้า วันละมากกว่า 30,000 คนต่อวัน และยังเปิดทำการตลอด 24 ชั่วโมง เป็นตลาดค้าผัก ผลไม้ชั้นนำที่มีการบริหารจัดการที่ทันสมัย โดยสินค้าจำหน่ายส่งออกหลักของตลาด อาทิ ผักต่างๆ ผลไม้สด อาหารทะเลสด เนื้อสด อาหารแห้ง เป็นต้น ตลาดสี่มุมเมือง ให้การบริการที่เป็นเลิศ ด้วยสินค้าที่ครบถ้วนสะอาดและปลอดภัย มีมาตรฐาน ด้วยกฎระเบียบการค้าที่ชัดเจนมีรูปแบบการซื้อขายที่สะดวกรวดเร็วกับราคาที่ยุติธรรม และยังมีระบบข้อมูลข่าวสารที่เอื้อประโยชน์ต่อผู้ค้า มีความสะดวกสงบเรียบร้อย พร้อมทั้งมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการห่วงโซ่คุณภาพสินค้าให้มีประสิทธิภาพ มีความรับผิดชอบต่อสังคม ตลาดสี่มุมเมืองเน้นมาตรฐานสินค้า Q smm (ซื้อง่าย ขายคล่อง สะดวก และเป็นธรรม) ว่าด้วยเรื่องขนาดและเกรด มีการจัดรูปแบบมาตรฐานสินค้าที่เป็นสากล สามารถวัดได้มีน้ำหนักที่แน่นอน โดยมีเป้าหมายเพื่อยกระดับมาตรฐานสินค้าให้เป็นที่ยอมรับของสังคม นอกจากนี้ยังมีการส่งเสริมการค้า และยังสะดวกรวดเร็ว และยังรองรับการซื้อขายการค้ายุคใหม่ที่เรียกว่า E-commerce ร่วมสร้างมารตรฐานสินค้าเพื่อการค้าที่มั่นคง และพัฒนาสินค้าให้เป็นสื่อกลางระหว่างผู้ผลิต ผู้ซื้อ และผู้ขายให้เกิดความมั่นใจในคุณภาพสินค้าที่ซื้อขาย โดยแจกบัตรมาตรฐานสินค้าให้ผู้ค้าติดไว้หน้าสินค้าเพื่อลดปัญหาความขัดแย้งจากความเข้าใจที่ตรงกันในเรื่องของมาตรฐานสินค้า เช่นการกำหนดขนาดของสินค้า และกำหนดเกรดของสินค้า ขนาด คุณภาพ น้ำหนัก บรรจุภัณฑ์ เครื่องหมายการค้าสำหรับบอกรายละเอียดของสินค้า โดยมาตรฐานสินค้านั้น จะทำให้การตัดสินใจซื้อขายสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น รวมทั้งยังมีความยุติธรรมทั้งกับผู้ซื้อและผู้ขาย นอกจากนี้เป็นตลาดที่สำคัญในจังหวัดปทุมธานีที่รองรับการกระจายสินค้าแก่ผู้บริโภค

จุดเด่นของตลาดสี่มุมเมือง
1.ตั้งอยู่ย่านรังสิตศูนย์กลางคมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว
2. ปรับตัวได้ทันยุคปัจจุบันกับการค้าแบบ E-commerce
3.นำระบบ Q smm เพื่อมาตรฐานการค้ามาใช้กับสินค้า
4.ศูนย์กลางตลาดทางการเกษตรระดับประเทศที่มีใหญ่ขนาดใหญ่และมีสินค้าครบวงจร
5.ค้าขายตลอด 24 ชม.
6.ได้มาตรฐานรองรับจากกระทรวงพาณิชย์

จุดที่ 4 ตลาดรังสิต เป็นจุดสุดท้ายของคณะฯ เพื่อการตรวจเยี่ยมชมตลาดในครั้งนี้ โดยได้รับการต้อนรับจาก คุณสุดาลักษณ์ พยัตเทพินทร์ ผู้จัดการศูนย์การค้าตลาดรังสิต/กรรมการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการบริษัท รังสิตร่วมพัฒนา จำกัด ได้พาคณะฯเยี่ยมชมตลาด

ตลาดรังสิต เป็นตลาดที่สามารถบอกเล่าเรื่องราววิถีชิวิตของผู้คนชาวรังสิต ได้ดีทีเดียวมีและตั้งมานานมีอายุยืนยาวกว่า 50 ปี ตลาดรังสิต ตั้งอยู่บนพื้นที่ 78 ไร่ ติดถนนพหลโยธิน ติดคลองรังสิต และเป็นจุดศูนย์กลางการค้า เป็นตลาดวิถีไทยบอกเล่าเรื่องราววิถีชีวิตของคนรังสิต เพราะโดยรอบตลาดมีคลองรังสิตที่เป็นสายน้ำแห่งเกษตรกรรม ปลูกข้าว พืชผัก ผลไม้ สัตว์น้ำ มีอยู่อย่างอุดมสมบูรณ์เป็นตลาดที่ใหญ่อีกแห่งในจังหวัดปทุมธานี เป็นจุดศูนย์กลางการค้า เป็นตลาดวิถีไทย วิถีสากล มีการพัฒนาตลาดเป็นเวลามากกว่า 50 ปี ตลาดรังสิตได้รับรางวัลจาก 5 กระทรวงหลักมากกว่า 50 รางวัล เป็นรางวัลแห่งความภาคภูมิใจของผู้ค้าขายทุกคน ที่ตลาดรังสิตมีการจัดร้านขายของภายใต้อาคารที่จอดรถ มีสินค้าเกือบทุกชนิด ทุกประเภท มีร้านค้าหลากหลายทั้งผักผลไม้ที่สด ขนมหวานอร่อย ร้านอาหารมากมาย ครบทุกอย่าง ในราคาที่ยุติธรรมกับผู้บริโภค กับสโลแกน ตลาดรังสิต ราคายุติธรรม ตาชั่งเที่ยงตรง มั่นคงในคุณภาพ นอกจากนี้ตลาดรังสิต ยังมีตลาดนัดที่จำหน่ายสินค้าราคาถูกให้มาเที่ยวชมที่มีทุกวัน พุธ ศุกร์ อาทิตย์ 3วัน/สัปดาห์

จุดเด่นของตลาดรังสิต

1.มีสินค้าครบครันทุกประเภท
2.บนเนื้อที่กว้างใหญ่
3.เป็นตลาดวิถีไทยเพราะมีอายุมานานกว่า 50ปี
4.ภูมิทัศน์ที่สวยงามอยู่ติดคลอดรังสิตแต่มีสภาพแวดล้อมที่สวยงาม
5.มีตลาดนัดสินค้าราคาถูกบริการทุกวัน พุธ ศุกร์ อาทิตย์ 3วัน/สัปดาห์
6.ได้มาตรฐานรองรับจากกระทรวงพาณิชย์ และรางวัลอื่นๆอีกจาก 5 กระทรวงหลักฯ

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*