สทท.เชื่อมั่น การท่องเที่ยวขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย

สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ท่องเที่ยวไทย

สทท.เชื่อมั่น การท่องเที่ยวขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย

วันที่ 23 มีนาคม2559 ที่โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพฯ สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (สทท.)นำโดยนายอิทธิฤทธิ์ กิ่งเล็ก ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (สทท.) แถลงข่าวสถานการณ์การท่องเที่ยวไทยและดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการธุรกิจการท่องเที่ยวในประเทศไทย ไตรมาส 1/2559โดยเผยถึงดัชนีความเชื่อมั่นฯ ว่าอยู่ในระดับต่ำกว่าปกติเล็กน้อย (95)โดยเฉพาะกลุ่มผู้ประกอบการที่มีฐานลูกค้าชาวไทย ซึ่งภาวะเศรษฐกิจไทยเป็นปัจจัยสำคัญต่อการประเมินสถานการณ์ของผู้ประกอบการในขณะที่ผู้ประกอบการที่มีฐานลูกค้าชาวต่างชาติยังประเมินสถานการณ์ใกล้เคียงปกติ (101) เนื่องจากช่วงต้นปี 2559 จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติยังคงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

 

 

โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวจีน ซึ่งส่วนหนึ่งมาจากมีการเปิดใช้เส้นทาง R3a เชื่อมต่อจากจีนมายังภาคเหนือของไทยในส่วนของสถานการณ์จำนวนนักท่องเที่ยว สทท.คาดว่าในไตรมาส 1/2559 จะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติ 8.81 ล้านคน เพิ่มขึ้นร้อยละ 12.23 จากในไตรมาสเดียวกันของปี 2558ส่วนในไตรมาส 2/2559 หากไม่มีเหตุการณ์ผิดปกติใดๆ คาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติ 7.82 ล้านคน เพิ่มขึ้นร้อยละ 11.56 และคาดว่าในปี 2559 จะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติทั้งหมดที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทย 33.83 ล้านคน เพิ่มขึ้นร้อยละ 13.22 จากปี 2558 และมีรายได้จากนักท่องเที่ยวต่างชาติ 1.75 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 20.95 สำหรับการเดินทางท่องเที่ยวในประเทศ พบว่านักท่องเที่ยวไทยเพียงร้อยละ 25 จะมีการเดินทางท่องเที่ยวในประเทศในไตรมาสที่ 1/2559ซึ่งต่ำกว่าในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาซึ่งกลับกันในส่วนของการท่องเที่ยวต่างประเทศของนักท่องเที่ยวไทยในไตรมาสที่ 1/2559 กลับมีสัดส่วนที่เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันในปีก่อนถึงร้อยละ 12 โดยจุดหมายหลักได้แก่ เกาหลี และเวียดนาม ซึ่งได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นมาก

ภาคการท่องเที่ยวและการใช้จ่ายภาครัฐถือเป็นแรงขับเคลื่อนที่สำคัญต่อเศรษฐกิจไทยในปี 2559 ในด้านการส่งเสริมจากภาครัฐ ผู้ประกอบการยังคงต้องการแรงหนุน โดยการกระตุ้นให้เกิดการท่องเที่ยว ทั้งตลาดท่องเที่ยวในประเทศ และตลาดนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ในช่วงที่ภาวะเศรษฐกิจซบเซา นอกจากนี้ ผู้ประกอบการยังต้องการความช่วยเหลือในการกำหนดมาตรฐานการให้บริการเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยว ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายที่นักท่องเที่ยวต่างชาติประเมินว่าจะมีประโยชน์ต่อการท่องเที่ยวของไทยมากที่สุด คือ การสร้างมาตรฐานการให้บริการ โดย สทท. ได้มีข้อเสนอแนะต่อภาครัฐ ในการจัดการด้านการท่องเที่ยว ดังนี้ การใช้มาตรการลดหย่อนภาษี ควรเพิ่มการประชาสัมพันธ์ถึงสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับ และเงื่อนไขอื่นๆอย่างชัดเจน การใช้มาตรการประกาศวันหยุดเพิ่มเติมเป็นวันหยุดยาวต้องทำด้วยความระมัดระวังรวมถึงการเฝ้าระวังผลกระทบในระดับพื้นที่ที่เกิดขึ้นจากการเพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวอย่างรวดเร็ว รวมถึงการเพิ่มขึ้นของผู้ประกอบการต่างชาติที่มาทำธุรกิจในประเทศไทย ภาครัฐควรต้องให้ความสนใจและดำเนินการแก้ไขอย่างเร่งด่วนอีกทั้งการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกที่เหมาะสม โดยเฉพาะด้านการคมนาคม และการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานของผู้ประกอบการธุรกิจการท่องเที่ยวขนาดกลางและขนาดย่อม ให้มีมาตรฐานทั้งในด้านแหล่งท่องเที่ยว การบริการ และความปลอดภัย โดยภาครัฐควรสนับสนุนการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมในการลงทุนเพื่อพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการบริการของธุรกิจตนเองให้มากขึ้น

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ
สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
โทร 02 250 5500 ต่อ 1646-1648
อีเมลล์ info@thailandtourismcouncil.org

ข้อมูลเกี่ยวกับสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เป็นองค์กรภาคเอกชน จัดตั้งโดยพระราชบัญญัติสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย พ.ศ.2544เพื่อเป็นตัวแทนของผู้ประกอบอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในการประสานงานอย่างมีระบบระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชน โดยปัจจุบัน มีสมาชิกสามัญเป็นสมาคมผู้ประกอบการที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจากทั่วประเทศ จำนวน 86 สมาคม และสมาชิกวิสามัญเป็นผู้ประกอบการธุรกิจที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวจำนวน129 ราย

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*