กรมชลประทาน บูรณาการสร้างฝายต้นน้ำ โครงการอ่างเก็บน้ำบ้านป่าละอู อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

กรมชลประทาน บูรณาการสร้างฝายต้นน้ำ โครงการอ่างเก็บน้ำบ้านป่าละอู อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

กรมชลประทาน บูรณาการสร้างฝายต้นน้ำ โครงการอ่างเก็บน้ำบ้านป่าละอู อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

สร้างฝายวันงาน_๑๘๐๘๒๙_0224

เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2561ที่ผ่านมา นายบุญรอด หาญองอาจ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานขนาดกลางที่ 14 กล่าวเปิดกิจกรรมสร้างฝายต้นน้ำ โครงการอ่างเก็บน้ำบ้านป่าละอู อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยมี นางสุนันทา พิมพ์ไทย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสัตว์ใหญ่ เป็นประธานในพิธี ซึ่งในช่วงเช้าของกิจกรรมวันนี้ กรมชลประทานได้ตระหนักถึงการสร้างการรับรู้การให้ความรู้แก่ประชาชนทั่วไปที่เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการหน่วยงาน โดยได้มีการบรรยายความรู้เรื่องกฎหมายที่ดิน วิทยกรโดย นายอลงกร วิวัฒน์เกษมชัย นิติกรชำนาญการ ผู้แทนจากสำนักกฎหมายและที่ดิน กรมชลประทาน ได้บรรยายให้ความรู้ เรื่อง พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 แก่ข้าราชการ อบต. เจ้าหน้าที่อุทยาน นักเรียน และประชาชนในพื้นที่ที่เข้าร่วมโครงการได้รับฟัง ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสัตว์ใหญ่ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

สร้างฝายวันงาน_๑๘๐๘๒๙_0185

สร้างฝายวันงาน_๑๘๐๘๒๙_0038

สร้างฝายวันงาน_๑๘๐๘๒๙_0034

ในเวลาต่อมา เจ้าหน้าที่อุทยาน อบต. เด็กนักเรียน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้เดินทางไปยัง โครงการอ่างเก็บน้ำบ้านป่าละอู อันเนื่องมาจากพระราชดำริ บริเวณน้ำตกป่าละอู อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน เพื่อร่วมกิจกรรมสร้างฝายต้นน้ำ โดยกรมชลประทานได้คำนึงถึงการพัฒนาโครงการอย่างยั่งยืน ได้มีการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) และมาตรการป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการในการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIMP) เพื่อดำรงไว้ซึ่งทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อมที่เอื้อประโยชน์แก่คนรุ่นต่อไป ควบคู่ไปกับการพัฒนาแหล่งน้ำ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชน

ทั้งนี้จึงได้มีการจัดกิจกรรมสร้างฝายต้นน้ำ เพื่อสร้างการรับรู้ในการดำเนินงานของกรมชลประทาน ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีภารกิจทั้งด้านการจัดหา และพัฒนาแหล่งน้ำ การบริหารจัดการน้ำ ตลอดจนการบรรเทาอุทกภัย เพื่อสร้างประโยชน์ให้แก่ประชาชน โดยการสร้างฝายต้นน้ำนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยลดความรุนแรงและอัตราเร่งของกระแสน้ำในลำธาร ทำให้ระยะเวลาการไหลของน้ำเพิ่มมากขึ้น สามารถบรรเทาความรุนแรงอันเกิดจากการกัดเซาะพังทลายของดิน บริเวณสองฝั่งลำธารบนพื้นที่ต้นน้ำ เพื่อช่วยกักเก็บตะกอนที่ไหลลงมากับน้ำในลำธารบนพื้นที่ต้นน้ำ ทำให้ช่วยยืดอายุของแหล่งน้ำทางตอนล่างให้ตื้นเขินช้าลง และคุณภาพของน้ำดีขึ้น และเพื่อช่วยเพิ่มความหลากหลายทางด้านชีวภาพของระบบนิเวศน์ของป่าให้แก่ พื้นที่ต้นน้ำ ซึ่งเมื่อความชุ่มชื้นเพิ่มมากขึ้นจะทำให้ความหนาแน่นของชนิดพันธุ์พืชต่างๆ มีมากขึ้น ตลอดจนเพื่อช่วยกักเก็บน้ำไว้ เป็นแหล่งน้ำสำหรับใช้ในการอุปโภคบริโภคของมนุษย์และสัตว์ป่า การเลี้ยงสัตว์และในการเกษตรกรรมต่อไป

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*