โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ฯ มุ่งหวังให้ผู้สูงวัยใช้ชีวิตในวัยชราอย่างมีคุณภาพ จัดกิจกรรมให้ความรู้ พร้อมบริการตรวจคัดกรองโรค ฟรี!!

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ฯ มุ่งหวังให้ผู้สูงวัยใช้ชีวิตในวัยชราอย่างมีคุณภาพ
จัดกิจกรรมให้ความรู้ พร้อมบริการตรวจคัดกรองโรค ฟรี!!

ในงาน “ชราชนม์ คนคุณภาพ กับ รพ.จุฬาลงกรณ์ฯ” วันที่ 22-24 พ.ค.นี้
เมื่อวันอังคารที่ 16 พฤษภาคม 2560 ทางโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดงานแถลงข่าว “งานชราชนม์ คนคุณภาพ กับ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย” เพื่อให้ความรู้ สร้างความเข้าใจ และเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับการดูแลรักษาโรคของผู้สูงอายุ โดยมุ่งหวังให้ผู้สูงวัยทุกคนได้ใช้ชีวิตในวัยชราอย่างมีคุณภาพและมีความสุขที่สุด โดยทางโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ฯ มีความพร้อมในการเตรียมก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของประเทศไทยในอนาคต ด้วยการจัดสร้าง “อาคาร ส.ธ.” เพื่อให้เป็นศูนย์กลางการดูแลรักษาโรคในผู้สูงอายุแบบบูรณาการและครบวงจรทุกๆ ด้าน พร้อมรองรับในการดูแลรักษาโรคเฉพาะทางสำหรับผู้สูงอายุที่มีจำนวนมากขึ้นอีกด้วย

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปภาพ

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังยืน และ ชุดสูท

ในภาพอาจจะมี 4 คน, ผู้คนกำลังยืน, ผู้คนอยู่บนเวที, งานแต่งงาน และ สถานที่ในร่ม

รูปภาพ

ศาสตราจารย์ นายแพทย์ สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และคณบดีคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในฐานะประธานในการจัดงาน กล่าวถึงการจัดงานว่า
“ปัจจุบันประเทศไทยมีจำนวนผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี และเรากำลังก้าวเข้าสู่การเป็นสังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มตัวในปี พ.ศ. 2568 ทางโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตระหนักถึงความสำคัญของสถานการณ์ดังกล่าว และเล็งเห็นถึงความสำคัญในการดูแลรักษาเฉพาะทางสำหรับผู้สูงอายุ จึงดำเนินการสร้างอาคารเพื่อดูแลผู้สูงอายุแบบครบวงจรขึ้น โดยเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการเมื่อปี พ.ศ.2558 โดยสร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์แด่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนม์มายุ 60 พรรษา และได้รับพระกรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนามอาคารนี้ว่า “อาคาร ส.ธ.” ถือเป็นศูนย์การดูแลผู้สูงอายุแบบบูรณาการ พรั่งพร้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวก เครื่องมือแพทย์ทันสมัย และการบริหารจัดการที่เอื้อต่อการให้บริการผู้สูงอายุอย่างแท้จริง
ในการนี้จึงได้มีการจัดงาน “ชราชนม์คนคุณภาพ กับ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย” ในวันจันทร์ที่ 22 ถึง วันพุธที่ 24 พฤษภาคม 2560 ณ โถงชั้น 1 อาคาร ส.ธ. โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยมีวัตถุประสงค์หลัก เพื่อให้ความรู้ในเรื่องพัฒนาการทางการแพทย์และดูแลผู้สูงอายุในทุกๆด้าน เป็นการเตรียมความพร้อมในการป้องกัน การดูแลรักษา และฟื้นฟูภาวะต่างๆของผู้สูงอายุ เมื่อเกิดโรค เพื่อให้ผู้สูงวัยใช้ชีวิตใน
วัยชรา อย่างมีคุณค่าและมีคุณภาพ เต็มไปด้วยความสุขอย่างแท้จริง โดยภายในงานแต่ละวันมีกิจกรรมน่าสนใจหลากหลาย ได้แก่ การบริการตรวจคัดกรองสุขภาพสำหรับผู้สูงวัย การจัดนิทรรศการ จัดเวทีเสวนาให้ความรู้เกี่ยวกับโรคภัยที่เกิดขึ้นบ่อยในผู้สูงวัย การออกบูธต่างๆของหน่วยงานภายในโรงพยาบาลและหน่วยงานภายนอก รวมถึงการแนะนำหลักสูตร / การจัดอบรมการดูแลผู้สูงวัยอย่างถูกวิธี
ในส่วนของการบริการทางการแพทย์ที่จัดให้บริการตรวจรักษาฟรีแก่ผู้สูงอายุที่มาร่วมงาน “ชราชนม์คนคุณภาพ กับ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย” วันที่ 22-24 พ.ค. 60 นางศิริลักษณ์ สิโยพุทธวงศ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ด้านบริการ กล่าวว่า
“การให้บริการทางการแพทย์ตรวจรักษาฟรีแก่ผู้มาร่วมงาน“ชราชนม์คนคุณภาพ กับ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย” วันที่ 22-24 พ.ค.60 ภายในงาน เราจะมีการตรวจสุขภาพเพื่อคัดกรองผู้สูงอายุที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคต่างๆ ก่อนเตรียมเข้าสู่การตรวจรักษาพยาบาล ซึ่งถือเป็นการตรวจสุขภาพเชิงรุก โดยจัดให้มีการประเมินภาวะสุขภาพเบื้องต้น และคัดกรองสุขภาพด้านต่างๆ เช่น วัดความดันโลหิต หาค่าดัชนีมวลกาย(BMI) ประเมินภาวะความเสี่ยงโรคมะเร็งในผู้สูงอายุ การประเมินภาวะความเสี่ยงของอวัยวะต่างๆ เช่น หู กระดูก ข้อ สมองเสื่อม และภาวะซึมเศร้า การตรวจหาภาวะพังผืดในเนื้อตับ และตรวจวัดปริมาณไขมันสะสมในตับ ( Fibroscan) พร้อมทั้งมีการให้คำปรึกษาด้านโภชนาการ รวมถึงมีการส่งต่อผู้สูงอายุหลังการคัดกรองที่ต้องการรักษาเฉพาะทางไปยังคลินิกหรือศูนย์ต่างๆ เพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับความสะดวกสบายในการดูแลรักษาแบบครบวงจรอย่างแท้จริง”
และทางโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์มีความพร้อมในการดูแลรักษาและป้องกันกลุ่มอาการเฉพาะในผู้สูงอายุ ด้วยศักยภาพของศูนย์การรักษา อาคาร ส.ธ. และคลินิกสุขภาพที่พร้อมดูแลรักษาผู้สูงอายุแบบองค์รวม เพื่อเสริมสร้างให้ผู้สูงวัยใช้ชีวิตในทุกด้านอย่างมีความสุข ในเรื่องนี้ ศ.นพ.เกื้อเกียรติ ประดิษฐ์พรศิลป์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ด้านวิจัยและศูนย์ความเป็นเลิศ กล่าวว่า

“ คลินิกผู้สูงวัยสุขภาพดี อาคาร ส.ธ. ชั้น 4 เป็นคลินิกสหสาขาที่มีบทบาทเพื่อเป็นต้นแบบการดูแลรักษาผู้สูงอายุแบบองค์รวม โดยเน้นการเสริมสร้างสุขภาพและการป้องกันกลุ่มอาการเฉพาะในผู้สูงอายุ เช่น ภาวะหกล้มบ่อย สำลัก ปัญหาการมองเห็น การได้ยิน กลั้นปัสสาวะไม่อยู่ นอนไม่หลับ ภาวะซึมเศร้า เป็นต้น รวมถึงโรคหรือภาวะร่วมที่เรียกว่าโรคเรื้อรังแบบไม่ติดต่อ ได้แก่ เบาหวาน ความดันสูง ไขมันในเลือดสูง โดยกิจกรรมในคลินิกจะประกอบด้วยการประเมินผู้สูงอายุ ระบุความเสี่ยงของแต่ละรายเพื่อให้คำแนะนำและสร้างกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสุขภาพ ลดความเสี่ยงผู้สูงวัยไม่ให้เกิดภาวะพึ่งพิง ตลอดจนเป็นจุดคัดกรองผู้สูงวัยเพื่อเชื่อมโยงกับคลินิกเฉพาะทางด้านต่างๆ เช่น ศูนย์พาร์กินสัน ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูผู้สูงอายุ เป็นต้น นอกจากการให้บริการผู้สูงวัยแบบองค์รวมที่จะเกิดขึ้นในคลินิก ยังมีอีกหนึ่งองค์ประกอบสำคัญคือกิจกรรมเสริมสร้างให้ผู้สูงวัยเกิดภาวะ HEALTH LITERACY ทำให้ผู้สูงวัยสามารถเข้าถึงความรู้ด้านสุขภาพ มีความตระหนัก ถึงประเด็นสุขภาพและลงมือปฏิบัตินำความรู้ด้านสุขภาพไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและคนรอบข้าง”

ซึ่งการจะให้ผู้สูงอายุ มีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างครบวงจร ทางโรงพยาบาล มีการเปิดหลักสูตรอบรมสำหรับการดูแลผู้สูงอายุของคนในครอบครัว ในเรื่องนี้ นางพรทิพย์ ควรคิด หัวหน้าโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ กล่าวว่า
“ ในเรื่องของการรักษาพยาบาล ทางโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เราเน้นการให้การดูแลจากหัวใจแบบไม่มีเงื่อนไข คือ นอกจากการให้ความสำคัญกับการดูแลรักษาผู้สูงอายุแล้ว เรายังตระหนักถึงความจำเป็นของการอยู่ร่วมกันในสังคมระหว่างผู้สูงอายุกับบุคคลต่างวัยที่อาศัยอยู่ในครอบครัวเดียวกัน ซึ่งทั้งนี้สมาชิกทุกคนจำเป็นจะต้องมีพื้นฐานการดูแลผู้สูงอายุ ทั้งเรื่องการเข้าใจถึงจิตใจของผู้สูงอายุ การเข้าใจเรื่องสุขภาพของผู้สูงอายุก็เป็นสิ่งสำคัญ เราจึงมีการเปิดอบรมหลักสูตรดูแลผู้สูงอายุ คือหลักสูตรพยาบาลแกนนำในการดูแลผู้สูงอายุ รุ่นที่ 1 และ กำลังจะเปิดอีกหลายหลักสูตร สำหรับผู้ดูแลผู้สูงอายุสำหรับญาติและบุคคลในครอบครัวที่มีผู้สูงอายุในครอบครัว ทุกกิจกรรมมุ่งหวังในการเพิ่มศักยภาพและเตรียมความพร้อมให้บุคคลที่จะดูแลและส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้สูงอายุ”

ผศ.(พิเศษ) นายแพทย์สุรินทร์ อัศววิทูรย์ทิพย์ ผู้ช่วยผู้อำนวย ด้านภาพลักษณ์องค์กรฯ กล่าวถึง ความร่วมมือร่วมใจจากทุกภาคส่วนในการจัดงาน และกล่าวถึงโครงการดีๆ “กดด้วยใจ ใครๆ ก็ทำได้” ที่ทาง รพ.จุฬาลงกรณ์ เตรียมจัดขึ้นเพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมด้วยช่วยกันทำให้คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุดียิ่งขึ้น
งาน “ชราชนม์ คนคุณภาพ กับ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย” เกิดขึ้นจากการเล็งเห็นความสำคัญของสังคมผู้สูงอายุ ซึ่งนอกจากการบริการทางการแพทย์แล้วยังมีงานด้านสังคม ที่สำคัญไม่แพ้กัน ซึ่งภายในงานได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภายนอกมาออกบูธผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ ได้แก่ บูธจากเมืองไทยประกันชีวิต / SCG / โมเดิร์นฟอร์ม รวมถึงกิจกรรมบนเวทียังมีการเสวนาให้ความรู้แก่ผู้สูงวัย และผู้ดูแลผู้สูงวัยจากหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก ทั้งหมดนี้ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในทุกด้านกับผู้สูงอายุ นำไปสู่การเป็นผู้สูงอายุที่มีความสุขและมีคุณภาพชีวิต คุณภาพจิตใจที่ดี และในการนี้ ทางโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ฯ ยังมีอีกหนึ่งโครงการดีๆ อย่าง โครงการ “กดด้วยใจ…ใครๆ ก็ทำได้” ที่จะเปิดตัวอย่างเป็นทางการเร็วๆ นี้ เพื่อการเปิดรับบริจาคสมทบทุน โครงการกองทุน ส.ธ. เพื่อผู้สูงวัย โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ในการจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ที่สำคัญในการดูแลรักษาโรคเฉพาะกลุ่มสำหรับผู้สูงอายุที่ยังขาดแคลน โดยประชาชนทั่วไปใครๆ ก็สามารถร่วมบริจาคได้ด้วยวิธีการง่ายๆ กด SMS ผ่านมือถือทุกระบบ มาร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งในการให้ความสำคัญกับผู้สูงอายุไทย ด้วยการเตรียมความพร้อมไปกับโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ทั้งในเรื่องการพัฒนาการแพทย์ การดูแล รักษา การเตรียมความพร้อมและการป้องกันโรค โดยเริ่มจากดูแลบุพการีของเราทุกคน เพื่อให้สังคมไทยก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพไปด้วยกันนะครับ”

ในโอกาสนี้โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ใคร่ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนจากทุกภาคส่วนเข้ามาร่วมงาน “ชราชนม์คนคุณภาพ กับ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย” ในวันจันทร์ที่ 22 จนถึง วันพุธที่ 24 พฤษภาคม 2560 นี้

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*