ดีป้า ร่วมมือ ม.เกษตรฯ ศรีราชาฯ เดินหน้านำร่องเปิดสถาบันพัฒนาศักยภาพด้านดิจิทัล เพื่อรองรับ EEC

DePa ร่วมมือ ม.เกษตรฯ ศรีราชาฯ เดินหน้านำร่องเปิดสถาบันพัฒนาศักยภาพด้านดิจิทัล เพื่อรองรับ EEC

DePa ร่วมมือ ม.เกษตรฯ ศรีราชาฯ เดินหน้านำร่องเปิดสถาบันพัฒนาศักยภาพด้านดิจิทัล เพื่อรองรับ EEC

เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ม.เกษตรฯศรีราชา ดีป้า ได้ผนึก ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชาจ.ชลบุรี การกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และหน่วยงานเอกชนอีกหลายแห่งได้ร่วมพิธีลงนามเดินหน้าเปิดสถาบันพัฒนาศักยภาพด้านดิจิทัล เพื่อ EEC หรือ Digital Academy Thailand อย่างเป็นทางการ เพื่อสร้างบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้าน AI และ Data Sciences

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) หรือ ดีป้า ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา เปิดสถาบันพัฒนาศักยภาพด้านดิจิทัลเพื่อ EEC หรือ Digital Academy Thailand อย่างเป็นทางการ เพื่อสร้างบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้าน AI และ Data Sciences เข้าสู่อุตสาหกรรมดิจิทัล และเกิดการพัฒนาแรงงานขั้นสูงด้านดิจิทัลในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) โดยอาศัยโครงสร้างพื้นฐานด้านนวัตกรรม AI พร้อมกันนี้จับมือ หัวเว่ย เปิดตัวโครงการทดสอบ 5G Testbed ที่อำเภอศรีราชา เป็นที่แรกในภูมิภาคคาดว่าเทคโนโลยีนี้จะเป็นแกนหลักสำคัญในการเชื่อมต่ออุปกรณ์นับพันล้านชิ้นเข้าด้วยกัน ซึ่งจะทำให้เกิดการใช้ loT, AI, เครือข่ายคลาวด์ (cloud) และนวัตกรรมอื่นๆ ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ อันจะช่วยขับเคลื่อนความมุ่งหวังของรัฐบาลไทยให้ก้าวสู่ยุคดิจิทัลได้เร็วขึ้น และกลายเป็นดิจิทัลฮับของภูมิภาคในอนาคตได้อย่างแน่นอนและเพื่อสนองตอบรับนโยบายไทยแลนด์ 4.0

ในภาพอาจจะมี 1 คน

ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เปิดเผยว่า สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ได้ร่วมมือกันเพื่อจัดตั้งสถาบันพัฒนาศักยภาพด้านดิจิทัลเพื่อ EEC หรือ Digital Academy Thailand (DAT) เพื่อสร้างบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้าน AI และ Data Sciences เข้าสู่อุตสาหกรรมดิจิทัล อีกทั้ง พัฒนาความรู้ขั้นพื้นฐาน และความรู้ขั้นสูง เพื่อให้สามารถทำงานกับเครื่องมือประมวลผลที่มีประสิทธิภาพสูง และยังต้องมีการสร้างผู้เชี่ยวชาญที่สามารถดึงความสามารถของ AI และ Data Sciences มาใช้ในการพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ ในพื้นที่ EEC ทั้งนี้ต้องขอขอบคุณสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล(ดีป้า) ที่ให้การสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินการ และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ที่ให้การสนับสนุนพื้นที่ และกำลังคน ในการผลักดันเพื่อให้เกิดสถาบันแห่งนี้ โดยคาดหวังว่าสถาบันแห่งนี้จะผลิตบุคลากรด้านดิจิทัล ที่มีคุณภาพ สามารถนำเทคโนโลยีดิจิทัลไปใช้ ให้เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และความมั่นคง ในพื้นที่ EEC ส่งผลต่อการพัฒนาประเทศในอนาคต

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังยิ้ม

ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล(ดีป้า) ในฐานะผู้ดำเนินโครงการสถาบันไอโอที(IoT) และคณะทำงานเตรียมการและทดสอบเทคโนโลยี 5G กล่าวว่า สำหรับการจัดตั้งสถาบัน DAT ซึ่งเป็นโครงการเพื่อการพัฒนาแรงงานขั้นสูงด้านดิจิทัล สำหรับเขตพื้นที่ EEC (Eastern Economic Corridor) หรือภาษาไทยเรียกว่า โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก เป็นแผนยุทธศาสตร์ภายใต้ ไทยแลนด์ 4.0 ด้วยการพัฒนาเชิงพื้นที่ ที่ต่อยอดความสำเร็จมาจาก แผนพัฒนาเศรษฐกิจภาคตะวันออก หรือ Eastern Seaboard ซึ่งดำเนินมาตลอดกว่า 30 ปีที่ผ่านมาโดยอาศัยโครงสร้างพื้นฐานด้านนวัตกรรม AI (Artificial Intelligence หรือปัญญาประดิษฐ์ เพื่อสร้างความสามารถของอุตสาหกรรมที่เป็น new S-curve ในการใช้เทคโนโลยีด้าน AI และ Data Sciences อันจะสามารถต่อยอดไปสู่อุตสาหกรรมขั้นสูงอื่นๆ เช่น IoT, Robotics และเพื่อพัฒนานวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมดิจิทัล อันจะนำนำไปสู่การยกระดับแรงงานในพื้นที่ EEC โดยการฝึกอบรมระยะสั้นเพื่อปรับทักษะ (Reskill) ในหลักสูตรที่ตอบสนองความต้องการของอุตสาหกรรมดิจิทัล โดยโครงการนี้จัดอยู่ในหมวดอุตสาหกรรมดิจิทัล มีมูลค่าโครงการ 63,000,000 ล้านบาท (ดีป้า สนับสนุนผ่านมาตรการ Infra Fund 50,000,000 บาท) มีระยะเวลาในการดำเนินการ 3 ปี ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ใระยะแรกจะร่วมมือกับกับ มก.ศรีราชา ให้ทุนแก่นิสิตเรียนดี โดยผ่านการคัดเลือกจากมหาวิทยาลัยมาเข้ารับการฝึกอบรมเป็นคอร์สๆ ตั้งแต่ระดับต้นจนถึงระดับสูง นิสิตที่เข้าศึกษาจะได้รับทุนตลอดหลักสูตร เรียนจบมาก็ย่อยอดธุรกิจด้านไอทีระดับในภูมภาค EEC และจะขายายไปยังพื้นที่อื่นๆอีกทั่วประเทศ ในยุค IoT และ AI จำเป็นต้องขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยคนรุ่นใหม่ที่สนใจเรื่องดิจิตัลอย่างจริงจังเพื่อพัฒนาประเทศให้รองรับแผนัฒนาเศรษฐกิจฯยุค 4.0

ในภาพอาจจะมี 3 คน, ผู้คนกำลังยืน และข้อความ

ในภาพอาจจะมี 6 คน, ผู้คนกำลังยืน และข้อความ

 

ในภาพอาจจะมี 4 คน, ผู้คนกำลังยืน

ในภาพอาจจะมี 11 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน

 

ในภาพอาจจะมี 9 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน

ในภาพอาจจะมี 9 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน

นอกจากนี้ทางสำนักงานส่งเสิรมเศรษฐกิจดิจิทัล ยังได้ร่วมมือกับ Huawei ผู้นำด้านโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เตรียมความพร้อมองค์กรภาครัฐและเอกชนไทย สร้างโอกาสทางธุรกิจจากเทคโนโลยี 5G พร้อมเตรียมดึงหน่วยงานผู้มีอำนาจในการกำหนดนโยบาย ผู้เชี่ยวชาญและผู้ประกอบการจากภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมต่าง ๆ ร่วมเปิดตัวการทดสอบการใช้งาน 5G อย่างเป็นทางการ ในวันนี้ซึ่งนับเป็นแห่งแรกในภูมิภาค โดยการทดสอบการใช้งาน (Testbed) มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเป็นพันธมิตรด้วย เช่น CAT TOT กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงคมนาคม กระทรวงอุตสาหกรรม และ EEC ทั้งนี้การพัฒนาในช่วงแรกอาจจะจำกัดอยู่เฉพาะกลุ่มก่อน เช่น การใช้เทคโนโลยี 5G ในการรักษาคนไข้ หรือ connected car ในอุตสาหกรรมยานยนต์ หลังจากนั้นจะค่อยๆ กระจายออกไป ทั้งนี้คาดว่าเทคโนโลยีนี้จะเป็นแกนหลักสำคัญในการเชื่อมต่ออุปกรณ์นับพันล้านชิ้นเข้าด้วยกัน ซึ่งจะทำให้เกิดการใช้ loT, AI, เครือข่ายคลาวด์ และนวัตกรรมอื่นๆ ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ อันจะช่วยขับเคลื่อนความมุ่งหวังของรัฐบาลไทยให้ก้าวสู่ยุคดิจิทัลได้เร็วขึ้น และกลายเป็นดิจิทัลฮับของภูมิภาคในอนาคตได้อย่างแน่นอน

ข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ
คุณวรัชญ์ชนันท์ เพชรณรงค์ (แอน)
ส่วนประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
โทรศัพท์ 094 545 5054 ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ aad-pr@depa.or.th
หรือที่ปรึกษาประชาสัมพันธ์สำนักงาน
คุณเดือนเด่น รัตตะมาน (เดือน) บริษัท ทีวีบูรพา จำกัด
โทรศัพท์ 084 222 9646 ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ duean.tvbplus@gmail.com

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*