อ.ส.ค.จัดงาน Field day ภาคกลาง ครั้งที่ 6 “Suanmadua Field Day”

อ.ส.ค.จัดงาน Field day ภาคกลาง ครั้งที่ 6 “Suanmadua Field Day”

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน Field day ภาคกลาง ครั้งที่ 6 “Suanmadua Field Day” พร้อมด้วยนายนพดล ตันวิเชียร รองผู้อำนวยการ อ.ส.ค. และผู้บริหาร อ.ส.ค. ภายในกิจกรรมมีการเสวนา เรื่อง บทบาทสหกรณ์โคนมต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมโคนมไทย โดยมีวิทยากรมาให้ความรู้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม ดังนี้ 1. นายดนัย สายนุ้ย หัวหน้ากองพัฒนาการเลี้ยงโคนม 2.นายอดุลย์ วังตาล สมาคมผู้เลี้ยงโคนมไทยโฮลสไตน์ฟรีเชี่ยน 3.นายวิเชียร ผลวัฒนสุข ที่ปรึกษาโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา 4.นายนัยฤทธิ์ จำเล ประธานชุมนุมสหกรณ์โคนมแห่งประเทศไทย จำกัด 5.นายมานิตย์ โตล่ำ ประธานสหกรณ์โคนมไทย-เดนมาร์ค สวนมะเดื่อ จำกัด ซึ่งได้รับความสนใจจากเกษตรกรในการเข้ารับฟังเป็นจำนวนมาก กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น ณ สหกรณ์โคนมไทย-เดนมาร์ค สวนมะเดื่อ จำกัด จังหวัด ลพบุรี

ในภาพอาจจะมี 6 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 6 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน และ รองเท้า

ในภาพอาจจะมี 10 คน, คนที่ยิ้ม

อ.ส.ค.จัดงาน “สวนมะเดื่อ ฟิลด์เดย์” เปิดช่องทางเกษตรกรเข้าถึงองค์ความรู้เทคโนโลยีการจัดการฟาร์มโคนมอย่างเหมาะสม หวังยกระดับการผลิตน้ำนมดิบอย่างมีประสิทธิภาพ เพิ่มผลผลิตสูงขึ้น เสริมทักษะอาชีพเลี้ยงโคนมภาคกลาง ขณะเดียวกันอ.ส.ค.เร่งให้การสนับสนุนองค์ความรู้ พัฒนาบุคคลกร และหนุนปัจจัยการผลิต หวังให้เกษตรกรและสหกรณ์ผู้เลี้ยงโคนมพัฒนาคุณภาพน้ำนมให้ได้มาตรฐานตามที่กระทรวงเกษตรฯกำหนด
ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) เปิดเผยว่า “สำนักงาน อ.ส.ค. ภาคกลางได้จัดงาน “ฟิลด์เดย์ (Field Day) ภาคกลาง
ครั้งที่ 6” ขึ้นภายใต้ชื่อ “สวนมะเดื่อ ฟิลด์เดย์” (Saunmadua Field Day) ที่สหกรณ์โคนมไทย-เดนมาร์ค สวนมะเดื่อ จำกัด ตำบลห้วยขุนราม อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี เพื่อเปิดโอกาสให้เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมในพื้นที่และจังหวัดใกล้เคียงสามารถเข้าถึงองค์ความรู้ด้านการจัดการฟาร์มโคนม รวมถึงเทคโนโลยีการผลิตน้ำนมดิบอย่างเหมาะสม และนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการพัฒนาระบบการเลี้ยงโคนมในฟาร์มของตนเองได้ ”

นอกจากนี้ยังเน้นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานและโครงการส่งเสริมเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมที่ อ.ส.ค. ดำเนินงานประสบผลสำเร็จทั้ง 4 ภูมิภาค ให้เกษตรกรและผู้สนใจได้รับทราบ นอกจากนั้น ยังเป็นเวทีให้ผู้เลี้ยงโคนม เจ้าหน้าที่ส่งเสริม และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนได้พบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และประสบการณ์ในการเลี้ยงโคนม เพื่อใช้เป็นแนวทางยกระดับประสิทธิภาพการผลิต ช่วยพัฒนาต่อยอดและเสริมทักษะอาชีพการเลี้ยงโคนมซึ่งเป็นอาชีพพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ทำให้เกษตรกรมีความเข้มแข็ง สามารถสืบสานอาชีพเลี้ยงโคนมได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน สมกับเป็นอาชีพพระราชทานแก่เกษตรกรไทยให้มีอาชีพที่ยั่งยืนเลี้ยงปากเลี้ยงท้องได้ครอบครัวได้อย่างมั่นคงกับรยะเวลา 50 ปี ที่มีการเลี้ยงวัวนมในประเทศไทย

นอกจากนี้อ.ส.ค.ยังมีนโยบายให้การสนับสนุนเกษตรกรและสหกรณ์ผู้เลี้ยงโคนม โดยเฉพาะเรื่องที่เกษตรกรไม่มีความถนัด เช่น การให้บริการบุคคลากรด้านการส่งเสริมให้ความรู้ ด้านการผสมทียม ด้านน้ำเชื้อ การสร้างคนที่มีความรู้เรื่องการรีดนมและเครื่องรีดนมที่จะนำไปใช้ในการตรวจสอบคุณภาพน้ำนมให้ได้มาตรฐานตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นผู้กำหนด ขณะเดียวกันอ.ส.ค.ต้องให้การสนับสนุนให้ความรู่แก่เกษตรกรและสหกรณ์ผู้เลี้ยงโคนม โดยเฉพาะการสร้างคน การฝึกอบรมให้ความรู้ โดยจะส่งทีมให้บริการเกษตรกรให้ความรู้สามารถนำไปพัฒนาคุณภาพน้ำนม ซึ่งปัจจัยการผลิตที่มีคูรภาพจะต้องสร้างและพัฒนาบุคคลกรให้มีคุณภาพแก่เกษตรกรอย่างยั่งยืน

อย่างไรก็ตามอ.ส.ค.ปัจจัยสำคัญที่อ.ส.ค.พร้อมให้การสนับสนุนเรื่องของน้ำเชื้อ สนันสนุนให้เกษตรกรและสหกรณ์ โดยลดค่าใช้จ่ายที่เป็นปัจจัยอาจจะลดคาบริการ หรือให้การสนับสนุนน้ำเชื้อกี่เปอร์เซ็นต์ เพื่อให้ฟาร์มผ่านเกณฑ์มาตรฐาน จึงมีความจำเป็นต้องสร้างปัจจัยการผลิตให้เกษตรกรและสหกรณ์ผู้เลี้ยงโคนม

กิจกรรม Field day จะจัดขึ้นทั้ง 4 ครั้งทั้ง 4 ภาคของประเทศประเทศไทย เริ่มตั้งแต่เดือน พฤศจิกายน – กันยายน 2560 ในรูปแบบงานเสวนาทางวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ให้ความรู้ด้านการเลี้ยงนมวัวทุกช่องทาง การหาช่องทางการตลาดใหม่ ทาง อ.ส.ค.จะเป็นสื่อกลางและเป็นพี่เลี้ยงให้เกษตรกรในรูปแบบการรวมกลุ่ม สหกรณ์ฯ ซึ่งมีความเจริญก้าวหน้าไปอย่างมาก
ติดตามข่าวสารกิจกรรมดีๆของ อ.ส.ค.ได้ทาง

http://www.dpo.go.th
https://www.facebook.com/ThaiDenmarkTH

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*