เชิญชวนร่วมงาน “มหกรรมเครือข่ายผู้บริโภค ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์” ระหว่างวันที่ 23-24 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องจูปีเตอร์ อิมแพค เมืองทองธานี

เชิญชวนร่วมงาน “มหกรรมเครือข่ายผู้บริโภค ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์” ระหว่างวันที่ 23-24 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องจูปีเตอร์ อิมแพค เมืองทองธานี

ในภาพอาจจะมี 3 คน, คนที่ยิ้ม, ข้อความ

สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) โดยสำนักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ เชิญชวนร่วงาน “มหกรรมเครือข่ายผู้บริโภค ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์” ระหว่างวันที่ 23-24 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องจูปีเตอร์ อิมแพค เมืองทองธานี ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการจัดกระบวนการส่งเสริมการรวมกลุ่มของผู้บริโภคเป็นเครือข่ายเพื่อขยายผลด้านการคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคทั้งในด้านข้อมูลข่าวสารและบริการจากกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ รวมทั้งสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิและแนวทางการคุ้มครองผู้บริโภคต่อกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ยุคดิจิตอล

กำหนดการ

งานมหกรรมเครือข่ายผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์

Smart Media Consumers in the Digital Era”

ระหว่างวันที่ 23-25 พฤษภาคม 2560 ณ อิมแพค เมืองทองธานี นนทบุรี

วันอังคารที่ 23 พฤษภาคม 2560

เวลา กิจกรรม รายละเอียด
08.30 – 09.00 น. กดปุ่มเปิดทีวี Ø ผู้เข้าร่วมงานลงทะเบียนหน้างาน
09.00 – 09.30 น. เลือกช่อง พิธีเปิด…กล่าวเปิด โดย ดร.รมิดา จรินทิพย์พิทักษ์ รักษาการผู้อำนวยการ สำนักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ สำนักงาน กสทช.
09.30 – 09.35 น. รายการ “คนอวดดี” Ø สื่อกับเรา / Media and Us

แนวคิด ฉายภาพการทำหน้าที่ของสื่อกระจายเสียง – โทรทัศน์ ที่นำเสนอเรื่องราวของประชาชนกลุ่มต่าง ๆ สะท้อนถึงความหลากหลายของสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง

09.35 – 11.00 น. รายการ “The Face of Consumers” Ø เราพูดถึงสื่อ เพราะสื่อพูดถึงเรา / How Media Present Us

แนวคิด สะท้อนมุมมองของผู้บริโภคกลุ่มต่าง ๆ ที่มีต่อสื่อ/การนำเสนอของสื่อ ต่อกลุ่มของตนในทุก ๆ ด้าน ให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริโภคสื่อฯ กับสื่อ และเป็นสิ่งกระตุ้นให้ผู้บริโภคแข็งขันและเข้มแข็ง (Active Citizen)

โดย ตัวแทนผู้บริโภคสื่อวิทยุ-โทรทัศน์กลุ่มต่างๆ

1.  ตัวแทนกลุ่มภาคประชาชนและสังคม – ผศ.ดร.เอื้อจิต วิโรจน์ไตรรัตน์ มูลนิธิสื่อมวลชนศึกษา

2.  ตัวแทนองค์กรผู้บริโภค – คุณสถาพร อารักษ์วทนะ มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค

3.  ตัวแทนกลุ่มเด็กและเยาวชน – คุณพชรพรรษ์ ประจวบลาภ กลุ่มยุวทัศน์

4.  ตัวแทนกลุ่มผู้หญิง – คุณจิตติมา ภาณุเตชะ ผู้อำนวยการมูลนิธิสร้างความเข้าใจเรื่องสุขภาพผู้หญิง

5.  ตัวแทนกลุ่มผู้สูงอายุ

6.  ตัวแทนกกลุ่มหลากหลายทางศาสนา – คุณมุฮัมมัดราชาห์ ฟิรเดาซ์ สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดภูเก็ต

7.  ตัวแทนกลุ่มด้อยโอกาส – คุณนุชนารถ แท่นทอง ประธานสลัม 4 ภาค

8.  ตัวแทนกลุ่มคนพิการ (คนตาบอด) – คุณพีรพงศ์ จารุสาร สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย

9.  ตัวแทนกลุ่มคนพิการ (คนหูหนวก) – คุณวิทยุต บุนนาค นายกสมาคมคนหูหนวกแห่งประเทศไทย

10.    ตัวแทนกลุ่มทำงานด้านการเกษตร – คุณปรกชล อู๋ทรัพย์  เครือข่ายเตือนภัยสารเคมีกำจัดศัตรูพืช (Thailand Pesticide Alert Network: Thai-PAN)

11.    ตัวแทนกลุ่มความหลากหลายทางเพศ – คุณเจษฎา แต้สมบัติ มูลนิธิเครือข่ายเพื่อนกะเทยเพื่อสิทธิมนุษยชน

12.    ตัวแทนกลุ่มชาติพันธุ์ – คุณไวยิ่ง ทองบือ เครือข่ายสื่อชนเผ่าพื้นเมือง

 

11.00 – 11.05 น. รายการ “Let Me in NBTC” Ø นำประเด็นสู่การขับเคลื่อนงานร่วมกันด้วยกลไก 3 ภาคส่วน

แนวคิด นำเสนอประเด็นงานคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ ด้วยกลไก 3 ภาคส่วน และประเด็นการแลกเปลี่ยน และหาแนวทางร่วมกันต่อไป

11.05 – 12.00 น. รายการ “เรื่องจริงผ่านนิทรรศการ” Ø ชมบูธนิทรรศการภายในบริเวณงาน

Ø เข้าร่วมกิจกรรมเวทีย่อย

Ø การแสดงศิลปะพื้นเมืองของแกนนำเครือข่ายผู้บริโภค

12.00 – 13.00 น. รายการ “เชฟกระทะ(อาหาร) หลัก” Ø รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 15.00 น. รายการ “คนทำสื่อ      เกิดมาคุย” Ø เสวนา เรื่อง “สื่อกับการคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและ    กิจการโทรทัศน์”

แนวคิด การเรียนรู้การทำงานของผู้ประกอบกิจการ / ผู้ประกอบวิชาชีพสื่อกระจายเสียง-โทรทัศน์ เพื่อยกระดับความสัมพันธ์ของประชาชน ผู้รับสื่อ กับสื่อ ในการเข้าใจ และเข้าไปมีส่วนร่วมกับสื่อได้

1. การจัดให้มีกลไกการรับเรื่องร้องเรียน การจัดการปัญหา/แก้ไขข้อร้องเรียนในแต่ละสถานการณ์ที่ผ่านมา

2. ความรับผิดชอบของสื่อ / การรวมกลุ่มสร้างความรับผิดชอบร่วมกัน

3. ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างสื่อกับผู้รับสื่อ

โดย

–  คุณสุภาพ คลี่ขจาย นายกสมาคมโทรทัศน์ระบบดิจิตอล (ประเทศไทย)

–  ผู้แทนสมาคมดาวเทียมแห่งประเทศไทย

–  คุณวิศรุต ปิยกุละวัฒน์ อุปนายกสมาคมสื่อดิจิตอลเพื่อผู้บริโภค

–  คุณวิริยา ธรรมเรืองทอง นายกสมาคมเคเบิลทีวีแห่งประเทศไทย

–  คุณพสิธฐ์ อชิรสวัสดิ์ นายกสมาคมการค้าผู้ประกอบการเคเบิ้ลทีวี

–  คุณฉัตรชัย ตะวันธรงค์ อุปนายกสมาพันธ์สมาคมวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์

–  คุณอ่อนอุษา ลำเลียงพล นายกสมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย

–  พลเรือตรี วิษณุสรรค์  ศรีแก่นจันทร์ อุปนายกสมาคมสื่อสารมวลชนสัมพันธ์จักรชัยเพื่อความมั่นคง

–  ผู้แทนสมาคมกิจการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ (สก.วท.)

–  สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย

–  ผู้แทนนักวิชาชีพสื่ออิสระ : คุณพิภพ  พานิชภักดิ์

15.00 – 19.00 น. รายการ “4 ต่อ 4 คอนซูเมอร์เกม” Ø ชมบูธนิทรรศการภายในบริเวณงาน

Ø การแสดงศิลปะพื้นเมืองของแกนนำเครือข่ายผู้บริโภค – “หน้ากากสีดา”มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

Ø Talk & Sing กับ ศุ บุญเลี้ยง

Ø การแสดงศิลปะพื้นเมืองของแกนนำเครือข่ายผู้บริโภค – “โปงลางลูกอีสาน  ทันสื่อ” โรงเรียนห้วยเกิ้งพิทยาคาร จังหวัดอุดรธานี

19.00 – 20.30 น. รายการ “ท็อปเชฟ กสทช.” Ø รับประทานอาหารเย็น และพักผ่อนตามอัธยาศัย

 วันพุธที่ 24 พฤษภาคม 2560

เวลา กิจกรรม รายละเอียด
08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน Ø ผู้เข้าร่วมงานลงทะเบียนหน้างาน
09.00 – 09.15 น. เปิดม่าน – เปิดงาน Ø การแสดงเปิดงานวันที่สอง
09.15 – 09.30 น. รายการ “เรื่องเล่า      เช้าวานนี้” Ø ประมวลภาพงานของวันที่ 23 พฤษภาคม 2560 เพื่อทบทวนภาพกิจกรรม   ต่าง ๆ ทำอะไรบ้าง เพื่อนำเข้าสู่ช่วง Consumer Rights ต่อไป
09.30 – 12.00 น. รายการ “Consumer Rights to Make It Right The Series”

สิทธิและความถูกต้อง

Ø สิทธิและความถูกต้อง / Consumer Rights to Make It Right

Ø เสวนาหัวข้อ “การคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคในยุคสื่อหลอมรวม”

แนวคิด ผู้บริโภคสื่อกระจายเสียง – โทรทัศน์ที่รู้จักสิทธิ และกระบวนการกำกับดูแลการกระทำที่มีลักษณะเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการเปลี่ยนแปลงของสื่อในปัจจุบัน ย่อมสามารถมีส่วนร่วมกับสื่อได้อย่างเข้มแข็ง โดย

–  ภญ.วารีรัตน์ เลิศนที  ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)

–  ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.)

–  ผู้แทนกรมวิชาการเกษตร

–  นางศิรทิพย์ ภาศรีสมบัติ ผู้อำนวยการกองยุทธศาสรตร์และแผนงาน    กรมกิจการเด็กและเยาวชน

–  นางยุพา  ทวีวัฒนะกิจบวร ผู้ช่วยปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

–  นายโสพล จริงจิตร ที่ปรึกษาสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

–  ดร.รมิดา จรินทิพย์พิทักษ์ สำนักงาน กสทช.

12.00 – 13.00 น. รายการ “เชฟกระทะหลัก” (Rerun) Ø รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 13.30 น. รายการ “Club NBTC the Series” Ø ไม่ควรพอ ผู้บริโภคจะไปต่อ

Ø To Be Continued as Smart Media Consumers

แนวคิด สะท้อนความเป็นผู้บริโภคสื่อกระจายเสียง – โทรทัศน์ ที่มีความเข้มแข็ง กระตือลือร้นในการเฝ้าระวัง แสดงความคิดเห็น ร้องเรียน เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ของผู้บริโภคสื่อและสื่อ ให้เป็นไปเพื่อการใช้สื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตต่อไป

โดย ดร.ตรี บุญเจือ สำนักงาน กสทช.

13.30 – 15.30 น. รายการ “The Mask Consumers

หน้ากากนักขับเคลื่อนงานผู้บริโภค”

(นำเสนอคนละประมาณ 15 นาที)

Ø เชื่อมโยงองค์กรภาคีเครือข่าย

Ø Network of Smart Media Consumers

แนวคิด การนำเสนอผลงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียง  และกิจการโทรทัศน์ที่ขับเคลื่อนร่วมกับภาคีเครือข่ายต่าง ๆ เพื่อให้ทราบการดำเนินการขับเคลื่อนงานคุ้มครองผู้บริโภคร่วมกับภาคีเครือข่ายกลุ่มต่างๆ ในมิติใดบ้าง เกิดประโยชน์ต่อผู้บริโภคอย่างไร และมีข้อเสนอ/แนวทางการขับเคลื่อนอย่างไรต่อไป

§ การเฝ้าระวังการโฆษณาอาหาร ยา และผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ผิดกฎมายผ่านสื่อวิทยุและโทรทัศน์

นำเสนอโดย คุณสถาพร อารักษ์วทนะ มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค

§ การสร้างการมีส่วนร่วมของผู้ประกอบการสื่อในการกำกับดูแลการโฆษณาอาหาร ยา และผลิตภัณฑ์สุขภาพ

นำเสนอโดย คุณอุดมศักดิ์ วงษ์ประเสริฐ สมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย

§ การจัดทำหลักสูตร/ตำรารู้เท่าทันสื่อเพื่อนำไปปรับใช้ในการสอนในระดับอุดมศึกษา

นำเสนอโดย ผศ.ดร.ฐานะวัฒนา สุขวงศ์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

§ กิจกรรมคนทันสื่อ

นำเสนอโดย ผศ.ดร.สุปราณี วัฒนสิน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

§ กิจกรรม Smart Media for Smart Consumers

นำเสนอโดย คุณพิภพ  พานิชภักดิ์

§ การจัดทำข้อเสนอการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของสื่อเกี่ยวกับกลุ่ม ความหลากหลายทางเพศ

นำเสนอโดย อาจารย์ รณภูมิ  สามัคคีคารมย์ มูลนิธิเครือข่ายเพื่อนกะเทยเพื่อสิทธิมนุษยชน

§ การส่งเสริมการรวมกลุ่มสร้างเครือข่ายผู้บริโภคสื่อวิทยุ-โทรทัศน์ กลุ่มชาติพันธุ์และชนเผ่าพื้นเมือง

นำเสนอโดย ผศ.พิมณัฐชยา สัจจาศิลป์  มหาวิทยาลัยรังสิต

§ การส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของคนพิการให้เข้าถึงหรือรับรู้และใช้ประโยชน์จากรายการของกิจการโทรทัศน์

นำเสนอโดย ผศ.ศิวนารถ หงษ์ประยูร มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

15.30 – 19.00 น. รายการ “คืนความสุขให้ผู้บริโภค” Ø ชมบูธนิทรรศการภายในบริเวณงาน

Ø การแสดงศิลปะพื้นเมืองของแกนนำเครือข่ายผู้บริโภค

Ø  Sing กับศิลปิน ตรี ชัยณรงค์ & นัท มาลิสา  ชุบขุนทด

Ø การแสดงศิลปะพื้นเมืองของแกนนำเครือข่ายผู้บริโภค

19.00 – 20.00 น. รายการ “ท็อปเชฟ กสทช.” (Rerun) Ø รับประทานอาหารเย็น

ภายในงานจะพบกับ กิจกรรมเสริมสร้างความรู้ เรื่องสื่อกระจายเสียง –โทรทัศน์, ชมนิทรรศการจากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง สนุกไปกับการแสดงของศิลปินดัง อย่าง ศุ บุญเลี้ยง, ตรี ชัยณรงค์ (แชมป์ 17 สมัย ศึกวันดวลเพลง) และนัท มาลิสา (ไมค์ทองคำ) และลุ้นรับของรางวัลมากมาย

ห้ามพลาด !!! มาแลกเปลี่ยน เรียนรู้ เสริมภูมิคุ้มกัน รู้เท่าทันสื่อ ให้เป็น Smart Media Consumers กันนะจ๊ะ

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ : Pla Communication
กุลวีณ์ วิริโยทัย : 081 755 0645

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*