สทท. ชี้ท่องเที่ยวไทยไตรมาส 2 สดใสได้แรงหนุนจากตลาดในและต่างประเทศ

สภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (สทท.) แถลงข่าว Q3

สทท. ชี้ท่องเที่ยวไทยไตรมาส 2 สดใสได้แรงหนุนจากตลาดในและต่างประเทศ เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2559 ที่ผ่านมา ที่โรงแรมอโนมา กรุงเทพฯ สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (สทท.) นาโดย นายอิทธิฤทธิ์ กิ่งเล็ก ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (สทท.) แถลงข่าวดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการธุรกิจการท่องเที่ยวในประเทศไทย ไตรมาส 2/2559 เท่ากับ 97 ซึ่งอยู่ในระดับใกล้เคียงปกติโดยปรับดีขึ้นจากไตรมาส 1 เล็กน้อย

อย่างไรก็ตาม ปัญหาความไม่มั่นใจในเศรษฐกิจไทยยังเป็นปัจจัยลบที่สาคัญที่ส่งผลต่อทั้งความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการและการตัดสินใจใช้เงินในการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทย นอกจากนี้คาดการณ์ว่าในไตรมาสที่ 3/2559 ที่เป็นช่วงเวลานอกฤดูกาลท่องเที่ยว จะทาให้เกิดการแข่งขันทางราคาระหว่างผู้ประกอบการเพิ่มขึ้นมาก ซึ่งหากสังเกตดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการนั้นจะเห็นได้ว่าอยู่ในระดับปกติ แม้จานวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติจะเติบโตขึ้นมาก โดยคาดว่าในปี 2559 จะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติรวม 33.87 ล้านคน เพิ่มขึ้นร้อยละ 13.35 มีรายได้จากนักท่องเที่ยวต่างชาติ 1.71 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 17.83 จากปี 2558 โดยแบ่งเป็นนักท่องเที่ยวจากประเทศในกลุ่มอาเซียน 2.09 ล้านคน เพิ่มขึ้นร้อยละ 7 นักท่องเที่ยวจากเอเชียตะวันออก 3.97 ล้านคน เพิ่มขึ้นร้อยละ 25.92 และนักท่องเที่ยวจากยุโรปจะอยู่ที่ 1.11 ล้านคน เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.40 จากไตรมาส 3/2558

อีกทั้งการท่องเที่ยวภายในประเทศก็มีแนวโน้มปรับดีขึ้นจากไตรมาสก่อน ขณะที่ในไตรมาส 3/2559 มีนักท่องเที่ยวไทยวางแผนการเดินทางท่องเที่ยวในประเทศร้อยละ 34 ซึ่งเป็นสัดส่วนที่สูงกว่าในไตรมาสเดียวกันของปี 2558 โดยแนวโน้มที่ดีขึ้นเนื่องมาจากการที่รัฐบาลประกาศวันหยุดเพิ่มเติมในช่วงวันอาสาฬหบูชา

ซึ่งนักท่องเที่ยวชาวไทยร้อยละ 43 ระบุว่าทาให้ตัดสินใจวางแผนเที่ยวในประเทศจากเดิมที่ไม่มีแผนการท่องเที่ยว ส่วนตลาดต่างประเทศมีการเติบโตของนักท่องเที่ยวกระจุกตัวในบางกลุ่มมากเป็นพิเศษ เช่น กลุ่มนักท่องเที่ยวชาวจีน ปัจจัยต่างๆ เหล่านี้ส่งผลให้ดัชนีความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการในภาพรวมไม่ได้เติบโตไปพร้อมกับการเติบโตของจานวนนักท่องเที่ยวในภาพรวม เช่น กลุ่มนักท่องเที่ยวจีน ที่คาดว่าในปี 2559 นี้จะเป็นปีแรกที่ประเทศไทยมีนักท่องเที่ยวจีนสูงเกิน 10 ล้านคน ซึ่งถือได้ว่ากลุ่มนักท่องเที่ยวจีนนั้นมีศักยภาพในการใช้จ่ายสูง ถือเป็นตลาดที่ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจท่องเที่ยวไทยได้เป็นอย่างดี.

ข้อมูลเกี่ยวกับสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (สทท.)

สภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เป็นองค์กรภาคเอกชนจัดตั้งโดยพระราชบัญญัติสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2544 เพื่อเป็นตัวแทนของผู้ประกอบอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในการประสานงานอย่างมีระบบระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชน โดยปัจจุบันมีสมาชิกสามัญเป็นสมาคมผู้ประกอบการที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจากทั่วประเทศ จำนวน 86 สมาคม และสมาชิกวิสามัญเป็นผู้ประกอบการธุรกิจที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวจำนวน 129 ราย
แสดงน้อยลง

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*